Upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu obavit će nakon objavljivanja konačne rang liste za upis kandidata na II ciklus studija na Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu u ak. 2021./2022. godini u periodu od 13.-20.10.2021. godine u terminu od 11:00-13:00 sati u prostorijama Studentske službe – Fakultet zdravstvenih studija, Stjepana Tomića 1.

Prilikom dolaska na Fakultet, kandidati su dužni strogo poštovati higijensko-epidemiološke mjere. Obavezno je nošenje zaštitnih maski, dezinfekcija ruku i prolazak preko dezo barijere. Kandidati su dužni ponijeti vlastitu olovku.

Prilikom upisa kandidati su obavezni predati sljedeće dokumente:

Potrebna dokumentacija
1Prijava za upis koju će kandidat/kandidatkinja isprintati sa svog profila koji je kreirao/kreirala prilikom upisa na http://upisi.unsa.ba
2Upisni materijal – preuzima se prilikom upisa
3Ovjerena kopija diplome o završenom prethodnom školovanju
Ovjerena kopija Dodatka diplomi ili prepis ocjena za prethodno završeno školovanje
4Dvije fotografije za indeks- Dimenzije 4×6
5Izvod iz matične liste rođenihOriginal ili ovjerene kopiju
6Uvjerenje o državljanstvuOriginal ili ovjerene kopiju ne stariju od 6 mjeseci
7Drugu relevantnu dokumentaciju kojom su ostvareni dodatni bodovi propisani kriterijima Konkursa za upis.
8Uvjerenja o ljekarskom pregledu

 

Uplatnice
1.1.Upisnina

Uplaćuje isključivo Redovni – budžetski finansirani studij

Primjer uplatnice
1.2.Školarina – 1. rata

Uplaćuje isključivo Redovni – samofinansirajući studij

Primjer uplatnice
1.3.Školarina – 1. rata

Uplaćuje isključivo Vanredni studij

Primjer uplatnice
2.Uplata za korištenje bibliotekePrimjer uplatnice
3.Uplata za  korištenje ISSS sistemaPrimjer uplatnice
4.Uplata za razvoj ISSS sistemaPrimjer uplatnice
5.Upisni materijalPrimjer uplatnice
6.Osiguranje studentaPrimjer uplatnice

 

U slučaju da kandidat/kandidatkinja iz objektivnih razloga (bolest, samoizolacija, boravak izvan BiH i sl.) ne mogu fizički pristupiti upisu u navedenim terminima, dužni su periodu od 13.-20.10.2021. godine dostaviti na e-mail adresu: info@fzs.unsa.ba skeniranu i potpisanu prijavu za upis koju će kandidat/kandidatkinja isprintati sa svog profila koji je kreirao/kreirala prilikom upisa na http://upisi.unsa.ba i uplatnice naznačene u tabeli broj 2.

Originalnu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti do 01. 11. 2021. godine Studentskoj službi Fakulteta zdravstvenih studija.

Ukoliko kandidati ne pristupe upisu u periodu od 13.-20.10.2021. godine, smatrat će se da su odustali od upisa na Fakultet zdravstvenih studija.