Upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu obavit će nakon objavljivanja konačne rang liste za upis kandidata na I ciklus studija na Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu u ak. 2021./2022. godini u periodu od 14.-23.07.2021. godine u terminu od 09:00-14:00 sati u prostorijama Građevinskog fakulteta – učionica br 5. u ulici Patriotske lige br. 30 (ulaz s gornje strane).

Pilikom dolaska na Fakultet, kandidati su dužni strogo poštovati higijensko-epidemiološke mjere. Obavezno je nošenje zaštitnih maski, dezinfekcija ruku i prolazak preko dezo barijere. Kandidati su dužni ponijeti vlastitu olovku.

Upis kandidata vršit će se prema sljedećem rasporedu:

Tabela 1.
RASPORED UPISA PREMA STUDIJSKIM PROGRAMIMA
NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA DATUM UPISA
1.Fizioterapija14.07.2021. godine
2.Laboratorijske tehnologije15.07.2021 godine
3.Radiološke tehnologije16.07.2021. godine
4.Sanitarno inžinjerstvo19.07.2021. godine
5.Zdravstvena njega21.07.2021. godine
6.Zdravstveni nutricionizam i dijetetika22.07.2021. godine
7.Babičarstvo/Primaljstvo23.07.2021. godine

Prilikom upisa kandidati su obavezni predati sljedeće dokumente:

Tabela 2
OBAVEZNI DOKUMENTI
1.Prijava za upis koju će kandidat/kandidatkinja isprintati sa svog profila koji je kreirao/kreirala prilikom upisa na http://upisi.unsa.ba
2.Upisni materijal – preuzima se prilikom upisa
3.Originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi
4.Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole
5.Tri fotografije za indeks- Dimenzije 4×6
6.Izvod iz matične liste rođenihOriginal ili ovjerene kopiju ne stariju od 6 mjeseci
7.Uvjerenje o državljanstvu
8.Drugu relevantnu dokumentaciju kojom su ostvareni dodatni bodovi propisani kriterijima Konkursa za upis.

Prilikom upisa kandidati su obavezni predati dokaze o izvršenim uplatama (uplatnice), kako slijedi:

Tabela 3
UPLATNICE
1. aUpisnina

Uplaćuje isključivo Redovni – budžetski finansirani studij

Primjer uplatnice
1. bŠkolarina – 1. rata

Uplaćuje isključivo Redovni – samofinansirajući studij

Primjer uplatnice
2.Uplata za korištenje bibliotekePrimjer uplatnice
3.Uplata za  korištenje ISSS sistemaPrimjer uplatnice
4.Uplata za razvoj ISSS sistemaPrimjer uplatnice
5.Upisni materijalPrimjer uplatnice

NAPOMENA: Uplata za osiguranje studenata se vrši preko Asocijacije studenata Fakulteta zdravstvenigh studija o čemu ćete biti blagovremeno informisani.

U slučaju da kandidat/kandidatkinja iz objektivnih razloga (bolest, samoizolacija, boravak izvan BiH i sl.) ne mogu fizički pristupiti upisu u navedenim terminima, dužni su periodu od 14.-23.07.2021. godine dostaviti na e-mail adresu: [email protected] skeniranu i potpisanu prijavu za upis koju će kandidat/kandidatkinja isprintati sa svog profila koji je kreirao/kreirala prilikom upisa na http://upisi.unsa.ba i uplatnice naznačene u tabeli broj 3.

Originalnu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti do 01. 09. 2021. godine Studentskoj službi Fakulteta zdravstvenih studija.

LJEKARSKI PREGLED

Prema rasporedu dostavljenom od strane Službe za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Sarajevu, ljekarski pregled za kandidate koji su stekli pravo na upis u prvu godini prvog ciklusa studija će se obaviti u JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata 02. i 03. 08.2021. godine uz obavezno poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.

Uvjerenja o ljekarskom pregledu, kandidati su dužni dostaviti Studentskoj službi Fakulteta zdravstvenih studija, u prvoj sedmici oktobra tekuće godine.

Ukoliko kandidati ne pristupe upisu u periodu od 14.-23.07.2021. godine, smatrat će se da su odustali od upisa na Fakultet zdravstvenih studija.