Spisak tema za predmet Stručni rad na studiju Fizikalne terapije

za 2015/2016. akademsku godinu

 

Teme
Prof. dr Dijana Avdić
 1. Procjena efekata Schock wave tretmana kod bolnog ramena
 
Prof. dr Mirsad Muftić
 1. Menadžment u rehabilitaciji
 1. Uloga fizioterapeuta u ergonomskom savjetovanju
 1. Procjena cervikalnog bolnog sindroma kroz aktivnosti svakodnevnog života
 1. Procjena lumbalnog bolnog sindroma kroz aktivnosti svakodnevnog života
 1. Procjena aktivnosti dnevnog života kod pacijenata sa osteoartritisom koljena
 1. Bolno rame i fizikalni modaliteti
 
Doc dr Amra Mačak Hadžiomerović
 1. Rehabilitacija djece sa skoliozom
 2. Rehabilitacija pacijentata sa ankilozantnim spondilitisom
 
 
Doc. dr Amila Jaganjac
 1. Rehabilitacija pacijenata sa degenerativnim oboljenjima donjih ekstremiteta
 2. Rehabilitacija pacijenata sa osteporozom
 3. Metode prevencije liječenja bola u vratu
 
 
 
Doc. dr Bakir Katana
 1. Rehabilitacija pacijenata sa bolnim ramenom u Banjsko rekreativnom centru Olovo
 2. Rehabilitacija pacijenata sa lumbalnom bolnim sindromom u Banjsko rekreativnom centru Olovo
 3. Fizikalni tretman kod pacijenata sa osteoartrozom koljenog zgloba u Banjsko rekreativnom centru Olovo
 4. Termoterapija i krioterapija u kućnoj fizikalnoj terapiji
 5. Rehabilitacija pacijenata nakon ugradnje endoproteze kuka
 
 
 
 
 
Doc. dr Muris Pecar
 1. Rehabilitacija pacijenata sa sportskim povredama donjih ekstremiteta
 2. Uloga kineziterapije u prevenciji i liječenju lumbalnog bolnog sindroma
 

Spisak tema za predmet Stručni rad na studiju Laboratorijske tehnologije

za 2015/2016 akademsku godinu

 

BrTema
Prof dr Jozo Ćorić
1.Evaluacija određivanja katalitičke aktivnosti γ-GT na analizatoru Vitros 4600
2.Evaluacija određivanja katalitičke aktivnosti amilaze na analizatoru Vitros 4600
3.Određivanje koncentracije željeza na analizatoru Vitro 5600
4.Ispitivanje pouzdanosti određivanja koncentracije kalcija metodom sa Arsenazo III
5.Evaluacija određivanja koncenrtracije holesterola na analizatoru Vitros 4600
6.Određivanje koncentracije triglicerida na analizatoru Vitros 4600
7.Evaluacija određivanja koncentracije kreatinina na analizatoru Vitros 5600
8.Ispitivanje pouzdanosti određivanja uree na analizatoru Vitros 5600
9.Evaluacija metode određivanja mokraćne kiseline na analizatoru Vitros 5600
10.Određivanje katalitičke aktivnosti kreatin kinaze na analizatoru Vitros 4600
11.Određivanje koncentracije glukoze na analizatoru Selectra
12.Evaluacija određivanja natrija i kalija na analizatoru Vitros 5600
13.Određivanje koncentracije holesterola enzimskom metodom
14.Određivanje katalitičke aktivnosti transimaza
15.Evaluacija imunohemijske metode određivanja CRP-a na anlizatoru Architeckt
 
Doc dr Amela Dedeić Ljubović
1.Analiza učestalosti ELISA testa kod detekcije antitijela na Helicobacter pylori
2.Analiza učestalosti ELISA testa u dijagnostici toksoplazmoze
3.Detekcija antitijela ELISA tesom na herpes simplex virus (HSV 1/2)
4.Detekcija antitijela ELISA tesom na citomegalovirus (CMV)
5.Detekcija antitijela ELISA tesom na rubella virusa
6.Evaluacija bakteriološke analize urina sa osvrtom na poštivanje protokola za uzimanje i transport uzoraka
7.Evaluacija bakteriološke analize krvi sa osvrtom na poštivanje protokola za uzimanje i transport uzoraka
8.Analiza učestalosti zahtjeva za mikrobiološke pretrage izvan propisanog vremena za uzimanje uzorka
9.Evaluacija vremena potrebnog za dobijanje rezultata virološke pretrage uzorka fecesa
10.Evaluacija vremena potrebnog za dobijanje rezultata bakteriološke pretrage uzorka krvi
 
Prof dr Nafija Serdarević
1.Određivanje litijevih jona u serumu pri terapijskoj primjeni litij karbonata
2.Određivanje metotreksata na autoanalizatoru architect (Abbott)
3.Dijagnostička značajnost određivanja vitamina B12 u serumu
4.Određivanje folata uz korištenje metode CMIA
5.Serumska koncentracija hsTnI pri ACS (angina pektoris i infarkt miokarda)
6.Laboratorijska dijagnostika tumorskog markera proteina S-100
7.Terapijsko praćenje karbamazepina u serumu
8.Laboratorijska dijagnostika valproične kiseline

 

Spisak tema za predmet Stručni rad na studiju Zdravlje i ekologija

za 2015/2016. akademsku godinu

 

Teme
 
Prof. dr Fatima Jusupović
 1. Znanje i stavovi mladih o vodi za piće
 
Prof. dr Zarema Obradović
 1. Epidemiološki problemi u vanrednim uslovima
 
Prof. dr Suad Habeš
 1. Izolacija i identifikacija patogenih mikroorganizama u namirnicama animalnog porijekla prema BAS EN ISO 17025
 
Doc. Dr Arzija Pašalić
 1. Unos zaslađenih pića i gojaznost djece
 2. Proteini: esencijalni nutrijenti za zdravlje kostiju
 3. Karakteristike ishrane sportista u sportskim klubovima na području općine Fojnica
 4. Ishrana školske djece na području općine Tešanj
 
 
 
 
Doc. Enes Slatina
 1. Zdravstveni značaj pesticida
 2. Karakteristike trovanja lijekovima
 3. Stavovi i znanja srednjoškolaca o pušenju duhana
 4. Korelacija zagađenosti zraka i infekcija dišnih puteva
 5. Karakteristike akutnih trovanja kod djece
 6. Trovanje gljivama
 7. Trovanje alkoholom
 
 
 
 
 
 
 
Doc. Dr Mehmed Cero
 1. Strateška procjena utjecaja na okoliš i njena primjena;
 2. Metodologija izrade prostornih planova
 

Spisak tema za predmet Stručni rad na studiju Zdravstvena njega i terapija

za 2015/2016 akademsku godinu

BrTema
Doc dr Maja Banjin
1.Palijativna medicina – spoj humanosti i etičnosti
2.Interdisciplinarni tim u palijativnoj njezi
3.Uloga duhovnosti u liječenju maligne bolesti
4.Prehrana onkološkog bolesnika
5.Organizacijski oblici palijativne medicine prednosti i nedostatci
6.Terapija bola u terminalnoj fazi maligne bolesti
 
Doc dr Suada Branković
1.Kretanje i prevencija tuberkuloze u Kantonu Sarajevo*
2.Značaj procedure kod punktiranja   arterio-venske fistule *
3.Značaj sekundarne prevencije kod pacijenata   na hemodijalizi –Case report*
4.Odnos studentske populacije prema oralnom zdravlju*
5.Značaj prevencije pušenja kod pulmoloških oboljenja*
6.Kontrola i preventivne mjere kod bakterijskih pneumonija*
 
Doc dr Lana Lekić
1.Način primjene lijekova i njihove karakteristike*
2.Neželjena djelovanja lijekova*
3.Faktori adherencije na terapiju lijekovima
4.Medikacijske pogreške
5.Primjena lijekova u posebnim populacijama*
6.Interakcije lijekova
 
Doc dr Jasmina Mahmutović
1.Znanje i stavovi oboljelih od šećerne bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (DZKakanj)
2.Savremena zdavstvena njega ulcus crurisa-a
3.Značaj primjene savremenih smjernica u postupcima kardiopulmonalne reanimacije
4.Priprema pacijenata za ezofagogastroduodenoskopiju
5.Zdravstvena njega dekubitalne rane
6.Riziko faktori za nastanak šećerne bolesti tipa II
7.Uloga zdravstvenog radnika u promociji dojenja
 
Doc dr Nermana Mehić Basara
1.Koordinirana briga u mentalnom zdravlju u zajednici – Prikaz slučaja*
2.Zdravstvena njega osoba oboljelih od organskih i simptomatskih mentalnih poremećaja*
3.Neurotski sa stresom povezani psihički poremećaji, zastupljenost u ambulantno-polikliničkoj praksi i teškoće u tretmanu*
4.Komunikacijske vještine medicinske sestre/tehničara i njihov značaj za svakodnevnu praksu
5.Etički principi u liječenju mentalno oboljelih osoba kao uslov zaštite njihovih ljudskih prava
6.Zdravstvena njega i sestrinska dokumentacija u tretmanu ovisnika o psihoaktivnim supstancama
 
Prof dr Ermina Mujičić
1.Prevencija oralnih oboljenja kod djece*
2.Protektivni i rizični faktori za nastanak ovisnosti kod adolescenata*
3.Učestalost i vrste somatskih oboljenja kod ovisnika o opijatima*
4.Zdravstvena njega pacijenata oboljelih od ulceroznog kolitisa*
5.Zdravstvena njega pacijenata tokom endoskopske retrogradne holangiopankreatografije (ERCP)*
6.Kontrola sterilizacije hirurškog materijala*
 
Prof dr Aida Pilav
1.Standardi zdravstvene njege
2.Menadžerske kompetencije medicinske sestre
3.Preventivno-promotivne aktivnosti medicinske setre u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
4.Upravljanje kvalitetom u zdravstvenim ustanovima
5.Uloga i značaj porodice u tretiranju hroničnih oboljenja člana porodice (diabetes mellitus, carcinoma itd. – odabira kandidata)
6.Legislativa u oblasti sestrinstva u Bosni i Hercegovini
 
Doc dr Aida Ramić
1.Menadžment  hroničnih nezaraznih oboljenja sadržanih u strateškim dokumentima u FBiH u poređenju sa relevantnim dokumentima SZO
2.Sadržaj i značaj medicinske dokumentacije   u planu i programu  zdravstvene  njege
3.Bolesti ovisnosti kao javno zdravstveni problem u Federaciji BiH
4.Promocija prava pacijenata u PZZ sa osvrtom na odabrane indikatore
5.Promocija mentalnog zdravlja u zajednici – reformski trendovi i model u Federaciji BiH
6.Analiza odabranih demografskih pokazatelja stanovništva u Federaciji BiH
  
Prof dr Aida Rudić
1.Prevencija fatalnog ishoda KVO kod lica treće dobi
2.Zdravstvene potrebe lica treće životne dobi
Prof dr Meliha Sakić
1.Fizikalni tretman kod djece sa cerebralnom paralizom*
2.Najčešći problemi u dječijoj hirurgiji*
3.Učestalost anomalija urogenitalnog trakta kod djece*
4.Hiperbilirubinemija kod djece*
5.Febrilne konvulzije kod djece *
6.Zdravstvena njega djece sa povredama
7.Dojenje danas ?
8.Vakcinacija –