UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata

Mr. BOJANA KRALJEVIĆ, zaposlenog u J.U. Stručna medicinska škola, Podgorica, Crna Gora

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE:

Procjena metrijskih karakteristika SpineScan aparata u odnosu na Baseline skoliometar kod osoba s asimetrijom trupa

 

KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik: Dr.sc. Amila Jaganjac, vanredni profesor za oblasti „Rehabilitacija“ i „Okupaciona terapija“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.
Članovi:
Dr.sc. Dijana Avdić, mentor i član – redovni profesor za oblasti „Kinezologija i kineziterapija“, „Rehabilitacija“ i „Istraživanje u sistemu zdravstvene zaštite“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu,
Dr. sc. Amra Mačak Hadžiomerović, član – vanredni profesor za oblast „Kineziologija i kineziterapija“ i „Rehabilitacija“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu (prostorije biblioteke), radnim danima od 09,00-14,00 od 09.07.2021. do 07.08.2021. godine.