UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

da će se u utorak 13. 07. 2021. godine na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu održati odbrana doktorske disertacije:

Mr. Sabina Šegalo, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

Profesionalna ekspozicija hazardima i procjena rizika u biomedicinskim laboratorijama

sa početkom u 15.00 sati

Odbrana će se održati na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, ulica Patriotske lige br. 30.