UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Muhamed Topčagić, dipl.ing.med.rad. branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Značaj elektronske portal verifikacije u poboljšanju geometrijske preciznosti i reproducibilnosti 3D konformalnog radioterapijskog tretmana“

dana 18. 03. 2016. godine, u 09.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.