Odbrana Diplomskog rada - Tarik Čelebić

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U S A R A J E V U

OBAVJEŠTENJE

Kandidat Tarik Čelebić, branit će Diplomski rad pod naslovom:

„ BOLNO RAME "

Dana, 29. Januara 2015. godine, u 09.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija
Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.

Kandidat će braniti diplomski rad pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr. Emira Švraka, predsjednik
2. Prof. dr. Džemal Pecar, mentor
3. Doc. dr. Mirsad Muftić, član

Odbrana Diplomskog rada - Ahmed Abdulahasan

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U S A R A J E V U

OBAVJEŠTENJE

Kandidat Ahmed Abualhasan, branit će Diplomski rad pod naslovom:

„ PRIMJENA KOMPJUTERIZIRANE TOMOGRAFIJE (CT) KOD TRAUME NEUROKRANIJUMA "

Dana, 26. Januara 2015. godine, u 09.30 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija
Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.

Kandidat će braniti diplomski rad pred Komisijom u sastavu:

1. Acc. em. prof. dr. Lidija Lincender, predsjednik
2. Doc.dr. Amela Mornjaković-Franca, mentor
3. Prof. dr. Fahrudin Smajlović, član

   

ISO 9001