Odbrana Diplomskog rada - Alma Baralija-Hajrić

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U S A R A J E V U

OBAVJEŠTENJE

Kandidatkinja Alma Baralija-Hajrić , branit će Diplomski rad pod naslovom:

„ KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA URINARNOG TRAKTA (CTU) "

Dana, 26. Novembra 2014. godine, u 14.45 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija
Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.

Kandidatkinja će braniti diplomski rad pred Komisijom u sastavu:

1. Acc. em. prof. dr. Lidija Lincender, predsjednik
2. Doc. dr. Zulejha Merhemić, mentor
3. Prof. dr. Fahrudin Smajlović, član

   

ISO 9001