Odbrana Diplomskog rada - Danijela Kulaš

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U S A R A J E V U

OBAVJEŠTENJE

Kandidatkinja Danijela Kulaš , branit će Diplomski rad pod naslovom:

ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE GLUKOZE NA ANALIZATORU
MINDRAY-u BS 200

Dana, 29. Oktobra 2014. godine, u 14.30 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija
Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.

Kandidatkinja će braniti diplomski rad pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr. Naris Pojskić, predsjednik
2. Prof. dr. Jozo Ćorić, mentor
3. Prof. dr. Suad Habeš, član

Odbrana Diplomskog rada - Marijana Tomić

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U S A R A J E V U

OBAVJEŠTENJE

Kandidatkinja Marijana Tomić , branit će Diplomski rad pod naslovom:

Imunohistohemijsko bojenje limfnih čvorova na Cytokeratin AE1/AE3 kod invazivnog adenokarcinoma debelog crijeva (Dukes B)

Dana, 29. Oktobra 2014. godine, u 14.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija
Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.

Kandidatkinja će braniti diplomski rad pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr. Jozo Ćorić, predsjednik
2. Doc. dr. Nurija Obradović, mentor
3. Prof. dr. Suad Habeš, član

   

ISO 9001